Ο τομέας μελέτης και διεκπεραίωσης έργων αφορά νεόδμητα ή υφιστάμενα κτίρια.

Η πολυετής κατασκευαστική εμπειρία της εταιρείας σε συνδυασμό με την άρτια γνώση καινοτόμων υλικών και λύσεων παράγει έργο υψηλής σχεδιαστικής ευστοχίας.

Ο συντονισμός και έλεγχος των ομάδων μελέτης γίνεται πάντοτε από έμπειρο στέλεχος της εταιρείας που έχει και την ευθύνη διαχείρισης του εργοταξίου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των μελετών στην εκτέλεση μέχρι την παράδοση του έργου

Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, συντάσσεται αναλυτικός προϋπολογισμός έργου, βασισμένος σε επιμετρήσεις των σχεδίων της μελέτης, αλλά και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία:

Πλήρης Μελέτη Έργου

Το αντικείμενο αφορά την πλήρη μελέτη ενός τεχνικού έργου.

Σε συνεργασία με τον πελάτη προτείνεται η βέλτιστη δυνατή λύση αξιοποίησης η οποία βασίζεται στις απαιτήσεις και ανάγκες του που καθορίζουν την σχεδίαση. Συντάσσονται όλες οι απαιτούμενες πολεοδομικές μελέτες για την έκδοση άδειας δόμησης καθώς και ο αναλυτικός προϋπολογισμός με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Μελέτη Αισθητικής Αναβάθμισης

Η μελέτη αισθητικής αναβάθμισης αφορά την πλήρη εξωτερική αναβάθμιση κτιρίων έως και την μερική εσωτερική αναβάθμιση αυτοτελών ιδιοκτησιών.

Με τη λήψη όλων των απαιτούμενων πολεοδομικών εγγράφων, εκτελείται από αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους αυτοψία του ακινήτου. Σε συνεργασία με τον πελάτη γίνονται συναντήσεις προκειμένου να τεθούν οι απαιτήσεις του, βάση των οποίων προχωρά και ολοκληρώνεται η σχεδίαση. Με την ολοκλήρωση της συντάσσεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του. Σε συνέχεια εκδίδεται άδεια μικρής κλίμακας ή άδειας δόμησης, ανάλογα με το μέγεθος και είδος του έργου.

Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης

Με τη λήψη όλων των απαιτούμενων πολεοδομικών εγγράφων, εκτελείται από ενεργειακούς επιθεωρητές αυτοψία του ακινήτου με την οποία κατατάσσεται το ακίνητο σε ενεργειακή κατηγορία και καταγράφονται όλα τα σημεία που χρίζουν ενεργειακής αναβάθμισης.

Από τα στοιχεία και ευρήματα της επιθεώρησης συντάσσονται: μελέτη ως προς το είδος των επεμβάσεων που θα εφαρμοστούν, αναλυτικός προϋπολογισμός εργασιών και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

Ενίσχυση-Αναπαλαίωση Κτιρίων