Τα υφιστάμενα ακίνητα, νεότερα ή παλαιότερα σε ηλικία παρουσιάζουν φθορές ανάλογα με το βάθος του χρόνου, τη θέση και τη χρήση τους οι οποίες μπορεί να απαιτούν την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών συντήρησης.

Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης ακινήτων παρέχει σε ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να γνωρίζουν αναλυτικά και σε βάθος την κατάσταση του ακινήτου τους. Παρουσιάζοντας τις υπάρχουσες βλάβες σε οικοδομικά ή ηλεκτρομηχανολογικά τμήματα, κάνοντας έτσι ευκολότερο, αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τον προγραμματισμό επισκευών και συντηρήσεων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται απο την εταιρεία:

Τεχνική Υποστήριξη Ακινήτων

Το αντικείμενο αφορά τον έλεγχο και καταγραφή της κατάστασης ακινήτων μέσω επιθεωρήσεων απο μηχανικούς και τεχνικά συνεργεία. Η συχνότητα και ο αριθμός των επιθεωρήσεων εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος και το είδος του ακινήτου.

Για την καταγραφή συντάσσονται αναλυτικοί πίνακες ανα κατηγορία ελέγχου όπου και σημειώνονται τα ευρήματα της επιθεώρησης. Με την ολοκλήρωση παραδίδεται αναλυτική αναφορά στον ιδιοκτήτη μαζί με τις απαιτούμενες-προτεινόμενες επισκευές και συντηρήσεις.

Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει την έγκαιρη συντήρηση και αποκατάσταση προβλημάτων-βλαβών που αν δεν διαγνωσθούν μπορούν μελλοντικά να οδηγήσουν σε πολυδάπανες επισκευές τον ιδιοκτήτη.

Συντήρηση Ακινήτων

Η υπηρεσία αφορά την εκτέλεση τεχνικών εργασιών συντήρησης, βασισμένες πάνω στα ευρήματα της υπηρεσίας παρακολούθησης ακινήτων ή αυτοτελώς.

Γίνεται καταγραφή και κοστολόγηση όλων των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης καλής λειτουργίας του ακινήτου και υποβάλλεται αναλυτικός προϋπολογισμός μαζί με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης στον πελάτη.

Η συντήρηση ενός ακινήτου πρέπει να γίνεται πάντοτε με βάση τον ‘’Φάκελο συντήρησης’’ του και όταν αυτός δεν υπάρχει θα πρέπει να δημιουργείται.